Onze belangrijkste speerpunten: De belangen van alle Zeeuwse inwoners zo goed mogelijk behartigen binnen het bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Waterschapstarieven mogen niet meer stijgen dan met het jaarlijkse inflatiepercentage. De Waterschapspartij zet zich in om een halt toeroepen aan onnodige en kostbare regelgeving om stapeling van lastenverhoging te voorkomen. Het Waterschap Scheldestromen moet prioriteit geven aan zijn kerntaken en bijkomende zaken kritisch beoordelen en zo nodig niet uitvoeren. We streven er naar dat het Waterschap Scheldestromen als onafhankelijke organisatie blijft bestaan. Geen fusie met de ambtelijke organisatie van de provincie Zeeland. Behoud van het kantoor Terneuzen, dit in het belang van de werkgelegenheid. Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buitendijks in de Westerschelde. Toegankelijkheid van de waterkeringen buitendijks garanderen. Versterk het agrarisch cultuurlandschap. Goed waterbeheer. Goed maaibeleid. Veiligheid gaat boven natuurregels. Goede waterkwaliteit. Zorg voor voldoende zoet water. Verdere verzilting is onacceptabel. Veilige wegen en fietspaden voor iedereen. Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste kerntaak!
LIJST 1
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, lijst 1
© Realisatie: Intermare Webdesign
Westerschelde
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen voor heel Zeeland! De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen is een onafhankelijke brede middenpartij met lokaal deskundige kandidaten, evenredig verdeeld tussen Oost- West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen. De Uitslagen: Waterschapsverkiezingen uitslag Waterschapsverkiezingen partij en gemeenten Waterschapsverkiezingen Definitieve uitslag bekend
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand, dat is ons eigen landje, maar deel van Nederland
Kieskompas De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen neemt DOELBEWUST niet deel aan kieskompas. Uit de soms malle vraagstelling blijkt  dat kieskompas de kiezer niet echt serieus neemt! De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen neemt de kiezer wel serieus! Wij denken dat onze huidige en nieuwe kiezers in Zeeland heel goed in staat zijn om zelf de uitdagingen waarmee het Waterschap, nu en straks, wordt geconfronteerd in kaart te brengen en daarbij ook een scherp oog hebben voor de noodzakelijke oplossingen. De Waterschapspartij heeft een mondig electoraat. Onze kandidaten weten wat er precies leeft binnen de Zeeuwse bevolking en omgekeerd: De Zeeuwse bevolking kent onze kandidaten! Rian de Feijter Lijsttrekker